"Lets Ruilwinkel Schiedam"

De rechtsvorm van de Ruilwinkel is een onafhankelijke stichting met daaronder een aantal activiteiten, met als belangrijkste de Ruilwinkel zelf. De overige activiteiten zijn de fietsenwerkplaats en het inzamelen van recyclebare goederen. Hoe wij hiervoor zorgen, staat in ons beleid beschreven. Hieronder vindt u het meest recente beleidsplan. 

"Beleidsplan"

1 Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Lets Ruilwinkel Schiedam

Het beleid zal ieder jaar opnieuw worden bekeken en zo nodig herzien. Op deze manier kan de Stichting snel inspelen op de verandering in de markt waar zij zich begeeft. Indien er niks gewijzigd wordt aan het beleid dan blijft het huidige beleid actief.

 

1.1 Doelstelling.
Lets Ruilwinkel geeft mensen met een kleine beurs de mogelijkheid om allerlei noodzakelijke spullen te ruilen en diensten aan te bieden zonder dat er geld aan te pas kom. Dit doen wij door middel van het hergebruik van tweedehands producten. Dit biedt tegenwicht aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. Op deze manier krijgen zij weer meer grip op hun bestaan. Wij doen dit met vrijwilligers, mensen in opleidingssituaties en re-integratie trajecten. In het geval van maatschappelijke stages maakt de jeugd kennis met vrijwilligerswerk en de maatschappij. Zij leren hoe het is om te werken, zich aan werkafspraken te houden en om te gaan met generatie- en cultuurverschillen.

1.2 Uitvoering.

Omdat er niet wordt gewerkt met geld, wordt met een puntensysteem gewerkt als “betaalmiddel”. Als u als klant voor het eerst komt en u inschrijft krijgt u direct 5 punten. Iedere keer dat u bij de ruilwinkel komt kunt u spullen inleveren die dan na ruiling ook weer punten opleveren. Dit kunnen spullen zijn die al een tijd op zolder of in de garage staan of kleding die u niet meer draagt. Kortom, spullen die niet meer worden gebruikt, maar nog in goede staat zijn, kunnen ingeleverd worden. Met het opgebouwde saldo kunt u weer spullen meenemen uit de winkel. U kunt ook punten verdienen door een klus/dienst aan te bieden om andere deelnemers te helpen.

 

1.3 De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarlijks ontvangt Lets Ruilwinkel subsidie van de gemeente. Incidenteel worden giften ontvangen van andere organisaties en particulieren.

 

1.4 De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere stichtingen en verenigingen, het werven van vrijwilligers en meer bekendheid krijgen door middel van website en Social Media.

 

1.5 Bestuursbeleid

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit 2 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester). Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting.

 

1.6 Financieel beleid

Stichting Lets Ruilwinkel is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies). Het boekjaar van Lets Ruilwinkel Schiedam loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de penningmeester de eindbalans en de staat van baten en lasten aanbieden aan het bestuur ter inzage.

 

1.7 Beloningsbeleid:

De coordinator is in dienst van Stichting Lets Ruilwinkel en wordt beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van deze stichting. De beloning wordt betaald door de subsidie van de Gemeente. Voor bestuurders geldt geen beloningsbeleid. Zij kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.

 

"Bestuur en Ambassadeurs"

De stichting heeft een bestuur van 2 personen die verantwoordelijk zijn voor het meerjarenplan, de bewaking van de doelstellingen, de financiën en met name voor het aantrekken en behouden van goede mensen die in staat zijn de verschillende activiteiten te coördineren. Daarnaast kent de Stichting nog ambassadeurs die het werk en het belang van de Ruilwinkel uitdragen. 

Bestuurslid en functie in het bestuur

 Jeffrey de Zwart (voorzitter)

Nick Hoogendoorn (penningmeester)

 

Zittingstermijn

2018-2022

2018-2022

 

"Contactgegevens"

Contactgegevens
Lets Ruilwinkel Schiedam
Noordvestsingel 89
3119 DC Schiedam
Tel: 010 223 1579
info@lets-schiedam.nl
www.lets-schiedam.nl

 

RSIN nummer: 851890854

KvK nummer:  55868436

IBAN: NL08INGB0007340642

BTW: NL851890854B01 

"Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten"

Hoe is 2020 verlopen in het corona jaar

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling kunnen wij het best vertalen in acties die in 2020 plaatsgevonden hebben. Stichting Lets Ruilwinkel staat bekend om het ruilen van producten en diensten. Maar ook voor een plek waar de doelgroep samen komt en waar klanten en medewerkers elkaar ontmoeten en daardoor eenzaamheid tegen te gaan. En dat is in het corona jaar toch moeilijk geweest voor onze klanten en medewerkers om naar de winkel te komen ivm verplichte sluiting. Na het opstarten van een telefonische hulplijn en deze te bemannen met vrijwilligers is het contact behouden gebleven. Hierdoor kregen wij ook veel signalen van mensen die buiten de voorzieningen vallen maar wel hulp nodig hadden. Denk aan kleine zelfstandigen. Met name de samenwerking met andere stichtingen en Voedselbank Rotterdam hebben wij vele mensen kunnen helpen. Vanaf februari konden de klanten gebruik maken goederen inleveren en afhalen aan de deur. Niet ideaal, maar de klanten bleven wel actief en was er weer tijd voor elkaar.

Vooral de fietsenwerkplaats kreeg het drukker. De fietsenafdeling van Lets Ruilwinkel knapt oude (kinder)fietsen op om ze vervolgens te doneren aan kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om zelf een fiets te kopen. Wij zijn dit project gestart omdat wij het dagelijks om ons heen zien dat het voor ouders die moeten rondkomen van een minimum inkomen niet mogelijk is om een veilige fiets voor hun kind aan te schaffen. Wij zijn van mening dat elk kind moet kunnen beschikken over een fiets, gewoon om mee te spelen, maar bijvoorbeeld ook voor school. Maar als alles gesloten is, willen de kinderen en ouders toch naar buiten. Normaal gesproken komen de kinderen een fiets afhalen, maar nu alles verplicht gesloten is zijn hebben wij dit omgedraaid en zijn wij naar de klant gegaan om een fiets af te leveren.